Förslag till nya regler om privat olovlig hantering av avkodningsutrustning

I en departementspromemoria föreslås nya lagregler om privat olovlig hantering av avkodningsutrustning. Förslagen innebär att även personer som för privat bruk anskaffar eller använder avkodningsutrustning i syfte att få tillgång till en tjänst, t.ex. betal-tv, utan att betala för den kan dömas för detta. Den föreslagna regleringen avser att vara teknikneutral och täcka in olika tekniska metoder att otillbörligt skaffa sig tillgång till en tjänst. Straffet föreslås vara böter. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2008.

Länk till pressmeddelande på Regeringskansliet

Promemoria i PDF format