Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd

Göta hovrätts dom, enligt vilken tomma kort är att anse som avkodningsutrustning i lagens mening, blir således prejudicerande.

Göta hovrätt fastställde den 12 mars 2004 Linköpings tingsrätts dom från den 3 januari 2003, genom vilken två män, 29 och 28 år gamla boende i Jönköping respektive Kisa, dömdes till villkorlig dom och böter. De båda männen överklagade Göta hovrätts dom i sin helhet och yrkade att Högsta domstolen skulle frikänna dem från ansvar och ogilla åtalet. Genom Högsta domstolens beslut, den 3 september 2004, att inte pröva målet fastställer domstolen därmed Göta hovrätts dom. I sitt beslut anger Högsta domstolen att de inte finner skäl att pröva frågan. Hovrättens dom blir således vägledande vid kommande bedömningar.

Männen dömdes i Göta hovrätt till villkorlig dom och böter för försäljning av piratutrustning avsedd för avkodning av TV-kanaler (tomma respektive programmerade kort) samt för underhåll av piratutrustning (tillhandahållande av koder och krypteringsnycklar på webbsida). Männen dömdes även för främjande av försäljning av utrustningen ovan genom att ha en webbsida med länkar till andra webbsidor, på vilka försäljning av kort och programmerare skett. Verksamheten har varit omfattande, med en omsättning för en av piraterna på uppemot 1.000.000 kr.

Det är första gången ett mål av denna typ har prövats vid allmän domstol. Det är också första gången TV-pirater dömts för att bland annat främja försäljning genom
att ha länkar till andra webbsidor som säljer piratutrustning.